Prognose justitiële ketens

Sinds 1998 maak het WODC ramingen van de behoefte in de justitiële keten. Deze ramingen worden elk jaar geactualiseerd.

Sinds 1998 maak het WODC ramingen van de behoefte in de justitiële keten. Tot en met 2003 werden deze ramingen gemaakt met het zogenaamde Jukeboxmodel, dat in samenwerking met het Sociaal Cultureel Planbureau is ontwikkeld. Deze ramingen hadden alleen betrekking op de criminaliteit, zoals geregistreerde criminaliteit en ophelderingen, en de sanctiecapaciteit, zoals taakstraffen, Halt-maatregelen, plaatsingen in justitiële jeugdinrichtingen (op civielrechtelijke en strafrechtelijke titel), tbs-maatregelen, plaatsingen in vreemdelingenbewaring en vrijheidsstraffen. In 2004 is de eerste versie van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) opgeleverd. Dit model is een forse uitbreiding van het Jukeboxmodel en omvat nu ook, naast de eerder genoemde elementen, de instroom en afdoeningen van het OM en de ZM, de (jeugd)reclassering, CJIB, forensisch onderzoek, etc. In 2005 is de civiele en bestuursrechtspraak aan het model toegevoegd.

De ramingen worden elk jaar geactualiseerd, dat wil zeggen dat het model wordt gevoerd met recentere data en dat de coëfficiënten van het model opnieuw worden geschat. De ramingen van het WODC zijn beleidsneutraal, dat wil zeggen dat nieuw of zeer recent ingezet beleid en/of wetgeving niet in het model is opgenomen. De beleidsdirecties en/of uitvoeringsorganisaties schatten de effecten van nieuw beleid en/of wetgeving in. Deze beleidsrijke kop wordt bij de beleidsneutrale ramingen geteld. Tezamen vormen zij de beleidsrijke ramingen die tot doel hebben de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid te onderbouwen.

Meer informatie over het model en de beleidsneutrale ramingen is te vinden in de diverse publicaties op dit terrein die zijn vermeld in het bijbehorende overzicht van rapportages. De beleidsrijke ramingen worden gepubliceerd in de jaarlijkse bijlage van de begroting.

Voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mailadres: d.moolenaar@wodc.nl