Externe aanvragen uit de OBJD

Het team van de Recidivemonitor krijgt met regelmaat informatieverzoeken van derden. Daarbij kan het gaan om microdata of om informatie op geaggregeerd niveau.

Bij verzoeken om microdata gaat het om de uitlevering van individuele gegevens, veelal om justitiële carrièregegevens uit de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD). Voor de uitlevering van dit type data gelden strikte voorwaarden. Dit met het oog op de bescherming van de privacy van de betrokken justitiabelen. Microdata worden alleen verstrekt voor onderzoeksdoeleinden. Bovendien dient, als het gaat om justitiële gegevens, vooraf toestemming te zijn verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Verzoeken om microdata uit de OBJD worden behandeld in het MT-WODC. Bij een positief besluit levert het team van de Recidivemonitor de gegevens aan. De externe onderzoeker tekent een verklaring waarin hij/zij zich akkoord verklaart met de voorwaarden die aan het gebruik van de gegevens zijn verbonden. De voorwaarden staan vermeld in de circulaire ‘Informatiebeveiliging en gegevensbeheersplan WODC’ van 8 december 2008. Deze is op te vragen bij het WODC.

Aan de afhandeling van het verzoek kunnen kosten zijn verbonden. Er is een starttarief voor de behandeling van het verzoek. Deze kosten worden alleen in rekening gebracht bij een positief besluit. Daarnaast geldt er een uurtarief voor het klaarzetten van de gegevens. Het aantal uren hangt af van de omvang van de onderzoeksgroep, de vraag of de dienst JustID in Almelo moet worden ingeschakeld voor de identificatie van de onderzoekspersonen en de vraag of men de gegevens in ruwe of bewerkte vorm wenst te ontvangen. In het laatste geval zijn de ruwe persoons-, delict- en afdoeninggegevens uit de OBJD verder bewerkt en op diverse wijzen ingedeeld. Bij elk aan te leveren gegevensbestand wordt een codeboek en een toelichting op de data meegeleverd.

Om een idee te krijgen van de mogelijke kosten van een aanvraag, enkele rekenvoorbeelden.

Rekenvoorbeelden

omvang onderzoeksgroepmatchingbewerking datakosten in euro
1.500neenee875
1.500neeja1.575
200janee850
200jaja1.550
10.000jaja4.000
25.000jaja7.750

Aanvragers van microdata moeten rekening houden met betrekkelijk lange doorlooptijden. Er is tijd nodig voor het in behandeling nemen van het verzoek, voor de matching in Almelo en voor het verwerken van de ruwe OBJD-gegevens. Bij elke aanvraag wordt voor elk van deze fasen apart een afspraak gemaakt over de levertijd.

Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar: recidivemonitor@wodc.nl