Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

20 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Politieregister

Predictieve textmining in politieregistraties; Cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit

In deze studie is onderzocht of het mogelijk was een machine learning (ML-)model te ontwikkelen om politieregistraties in de...

Onderzoek met publicatie | 14-02-2019

Bezinning informatiepositie politie

Binnen het veiligheidsdomein zijn in het afgelopen decennium steeds meer partijen betrokken bij het handhaven en bevorderen...

Onderzoek | 19-12-2018

Realiteit of registratie-effect; De invloed van registratie-effecten op de daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit

De focus ligt in onderhavig onderzoek op de kans dat een delict bij de politie bekend wordt, de inspanningen die de politie...

Onderzoek met publicatie | 09-01-2018

De overeenstemming tussen zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit en bij de politie bekende jeugdige verdachten

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre zelfrapportage van delinquent gedrag gemeten met de Monitor Zelfgerapporteerde...

Onderzoek met publicatie | 04-07-2016

Onderzoek naar de betekenis van integrale bevraging voor het operationele politiewerk; rapportage bvi-ib

Met het Actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’, - dat de Minister van Veiligheid en Justitie 18 februari 2011 naar de...

Onderzoek met publicatie | 07-08-2014

Glazen privacy; knelpuntenonderzoek uitvoering Wet politiegegevens (Wpg)

Overeenkomstig de evaluatiebepaling in de Wet politiegegevens (Wpg), die op 1 januari 2008 in werking trad, moet de wet...

Onderzoek met publicatie | 06-01-2014

Geweld onder invloed; Evaluatie van een nieuwe werkwijze van de politie gericht op versterking van de informatiepositie ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik door geweldplegers

De afgelopen jaren is op drie pilotlokaties (politieregio's IJsselland, Zeeland en Gelderland-Midden) gewerkt aan het...

Onderzoek met publicatie | 15-08-2008

Huiselijk geweld en herkomstland; Een verkennend onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld en allochtone daders en slachtoffers

Dit onderzoek moet een bijdrage leveren aan de discussie of registratie van geboorteland van (groot)ouders van daders en...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2007

Kinderen beschermd tegen seksueel misbruik; Evaluatie van de partiële wijziging in de zedelijkheidswetgeving

Op 1 oktober 2002 is de partiële herziening van de zedelijkheidswetgeving in werking getreden. De kinderpornografiebepaling...

Onderzoek met publicatie | 25-08-2006

Evaluatie wet bijzondere politieregisters

De Wet Bijzondere Politieregisters vloeit voort uit het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden...

Onderzoek met publicatie | 26-11-2004

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term