Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

23 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Klachtrecht

De filterwerking van buitengerechtelijke procedures; Een verkennend onderzoek

Nederland kent een rijk geschakeerd samenstel van buitengerechtelijke arrangementen en voorzieningen, zoals...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2007

Derde Evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006; Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 2002-2006

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) draagt de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op om...

Publicatie | 26-02-2007

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006; Klagen bij bestuursorganen; evaluatieonderzoek naar de klachtbehandeling door bestuursorganen

Dit is een deelonderzoek van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Sinds de invoering van hoofdstuk 9...

Onderzoek met publicatie | 09-02-2007

Zorgvuldigheid van asielbeslissingen; Een vergelijking tussen de oude de nieuwe Vreemdelingenwet

Dit rapport is onderdeel van de 'Evaluatie van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot de asielprocedure' van de...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Klachten Forensische Diagnostiek Jeugdigen; Een onderzoek naar het aantal en de aard van de klachten die ingediend worden naar aanleiding van jeugdforensisch onderzoek

Uit dit onderzoek komt naar voren dat het aantal klachten over forensisch diagnostische onderzoeken in de jeugdzorg gering...

Onderzoek met publicatie | 03-12-2004

Evaluatie nieuwe beroepsprocedure studiefinanciering; Eindrapport

Doel van het onderzoek is de nieuwe werkwijze bij de behandeling van geschillen over studiefinanciering en vergoeding van...

Onderzoek met publicatie | 12-12-2003

Klachten buiten de orde; De behandeling van klachten over advocaten via de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Het doel van dit onderzoek is nagaan of het instellen van een Geschillencommissie Advocatuur en de invoering van een...

Onderzoek met publicatie | 17-05-2002

Evaluatie Penitentiaire beginselenwet en Penitentiaire maatregel

Op 1 januari 1999 zijn de Penitentiaire beginselenwet (PBW), ter vervanging van de Beginselenwet gevangeniswezen, en de...

Publicatie | 01-07-2001

Het klachtrecht voor jeugdigen in de justitiële rijksinrichtingen; Een onderzoek naar de wettelijke regeling en de praktische uitvoering

In deze notitie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het klachtrecht voor jeugdigen in justitiƫle rijksinrichtingen,...

Publicatie | 30-11-1996

Dwang in behandeling

In dit themanummer wordt de vraag naar de verhouding tussen dwang en behandeling op verschillende manieren aan de orde...

Publicatie | 28-03-1991

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Klachtrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term