Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht

Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht in werking getreden. Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (DG Straffen en Beschermen) heeft het WODC een onderzoeksprogramma Monitoren en Evalueren Adolescentenstrafrecht opgesteld. Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd in de periode 2014 tot en met 2019 en omvat diverse deelprojecten..

Inleiding

Het adolescentenstrafrecht heeft betrekking op jeugdigen van 16 tot 23 jaar. Een belangrijk doel van het adolescentenstrafrecht is een flexibele werking van de sanctiestelsels rond de leeftijd van 18 jaar. Het adolescentenstrafrecht verruimt de mogelijkheden om rekening te houden met de ontwikkelingsfase van een jeugdige verdachte. De nadruk binnen het adolescentenstrafrecht ligt op de verruiming van de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar (artikel 77c Sr).

Betrokkenheid hele strafrechtketen

Bij de toepassing van het adolescentenstrafrecht zijn diverse partijen in de strafrechtketen betrokken. In de adviesfase gaat het om de reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en het NIFP. Het OM kan vervolgens op basis van het advies de toepassing van het jeugdstrafrecht of het volwassenenstrafrecht vorderen. De rechter beslist uiteindelijk en in de tenuitvoerlegging zijn zowel de Dienst Justitiële Inrichtingen als de (jeugd)reclassering van belang voor een goede, op maat gerichte aanpak.

Monitoren en evalueren

Om de toepassing van het adolescentenstrafrecht te volgen en evalueren is een onderzoeksprogramma Monitoren en Evalueren (M&E) Adolescentenstrafrecht opgesteld. De aandacht gaat daarbij specifiek uit naar de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen. Het monitoren en evalueren van het adolescentenstrafrecht vindt plaats binnen een vijfjarig onderzoeksprogramma.

Door te monitoren worden ontwikkelingen worden ontwikkelingen in de tijd in de toepassing van het (jeugd)strafrecht bij minderjarigen en jongvolwassen bijgehouden. Daarbij is aangesloten bij reeds lopende monitorprojecten van het WODC, namelijk de Monitor Jeugdcriminaliteit en de Recidivemonitor.

Daarnaast wordt in verschillende deelprojecten het adolescentenstrafrecht geëvalueerd. De evaluatie bestaat uit verschillende deelprojecten, waaronder een vroege evaluatie, een kenmerkenonderzoek, een procesevaluatie, een internationale vergelijking en een effectmeting. Tot slot volgt ook een overkoepelende evaluatie van het adolescentenstrafrecht. Een uitgebreidere toelichting op de verschillende deelprojecten uit het M&E-onderzoeksprogramma is te vinden onder de tabbladen ‘Evalueren’ en ‘Monitoren’.