Adolescentenstrafrecht - Monitoren

Met het monitoren worden de ontwikkelingen in de toepassing van het adolescentenstrafrecht over de tijd bijgehouden. Daarbij is aangesloten bij de volgende monitoren van het WODC.

Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC)

In de MJC wordt tweejaarlijks de ontwikkeling in de (geregistreerde) jeugdcriminaliteit (12 tot 23 jaar) beschreven. De MJC heeft betrekking op ontwikkelingen in jeugdige verdachten, strafrechtelijke daders en de opgelegde sancties. In de meest recente MJC 2017 zijn ook reeds de ontwikkelingen onder jeugdigen in de leeftijd 16 tot 23 jaar onderzocht. De gegevens zijn nu beschikbaar tot 2017. Eens in de vijf jaar worden ook de trends op basis van zelfrapportage beschreven (gebruikmakend van de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit). Zie daarvoor de MJC 2015.

De belangrijkste bevinding uit de MJC 2017 t.a.v. het adolescentenstrafrecht is dat terwijl er een algemene daling is in de (geregistreerde) jeugdcriminaliteit, de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen is toegenomen. In 2012 betrof dit nog geen 1% van alle zaken tegen jongvolwassenen, in 2016 gaat het om ruim 5% van alle zaken. Wel is de stijging vooral zichtbaar bij 18- en 19-jarigen.

Recidivemonitor (RM)

Met de RM worden trends in de recidive in termen van nieuwe justitiecontacten beschreven (zie: Recidivemonitor). Onderzocht wordt onder meer hoeveel daders opnieuw de fout ingaan, hoe vaak en wat de ernst van hun recidive is. Het WODC zal vanaf 2018 de recidive onder jongvolwassenen die volgens het jeugdstrafrecht zijn berecht beschrijven.