Haalbaarheidsonderzoek uitsplitsing recidive naar gemeente en regio

Haalbaarheidsonderzoek uitsplitsing recidive naar gemeente en regio

Samenvatting

Conform een toezegging aan de Tweede Kamer (5333337/05 d.d. 9 maart 2005), berekent het WODC jaarlijks de recidive van vaste groepen justitiabelen, onder wie de volwassen personen die zijn uitgestroomd uit een penitentiaire inrichting. De cijfers worden berekend voor de gehele sector, zij worden vooralsnog niet uitgesplitst. Die behoefte is er wel. In het programma Modernisering Gevangeniswezen en de aanpak Terugdringen Recidive wordt gewezen op het belang van een goede gemeentelijke nazorg. De EUR doet onderzoek naar lokale verschillen in nazorgarrangementen. Het WODC zelf bouwt de Monitor Nazorg (nr. 1793), waarin tot op gemeentelijk niveau de output van de nazorg-activiteiten wordt bijgehouden. In deze context is het WODC gevraagd (zowel vanuit VbbV, DSP als DR) de recidivecijfers uit te splitsen naar regio en/of gemeente. Technisch is dat mogelijk. Ten behoeve van de Recidivemonitor verstrekt DJI jaarlijks nieuwe uitstroomgegevens van DJI. Aan deze gegevens is met terugwerkende kracht (vanaf 2001) een postcodeveld toegevoegd. Onbekend is echter hoe betrouwbaar de informatie in dit veld is. Om de recidivecijfers zinvol uit te kunnen splitsen moet eerst worden uitgezocht hoe goed de beschikbare informatie de feitelijke vestigingsgemeente van de ex-gedetineerden weergeeft.
Zie: De Monitor Nazorg Ex-gedetineerden; ontwikkeling en eerste resultaten (Cahier, 2014-4) bij: Meer informatie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheidsonderzoek uitsplitsing recidive naar gemeente en regio
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
1865A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie