Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland

Deel 1: Wettelijk kader en handhaving

Samenvatting

In 2011 is een nieuwe Europese richtlijn aangenomen die regelt dat beschermingsmaatregelen ten behoeve van een slachtoffer kunnen worden meegenomen van de ene lidstaat naar een andere. Een beschermingsbevel is een beslissing, voorlopig of definitief, genomen in het kader van een civiel-, strafrechtelijk of bestuursrechtelijke procedure, waarbij, ter bescherming van een persoon tegen een handeling die zijn leven, fysieke of psychologische integriteit, waardigheid, persoonlijke vrijheid of seksuele integriteit in gevaar kan brengen, gedragsregels (verboden, geboden of beperkingen) worden opgelegd aan een volwassen persoon. De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt: Wat is de geldende regelgeving met betrekking tot civiel-, bestuurs- en strafrechtelijke beschermingsbevelen in Nederland en hoe ziet hun handhaving er in theorie en praktijk uit?

Zie link bij Meer informatie: Deel 2: Aard en omvang

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst met afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Wettelijk kader beschermingsbevelen
  3. Handhaving in de praktijk
  4. Conclusie

English summary
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Aa, S. van der, Lens, K., Klerx, F., Bosma, A., Bosch, M. van den
Organisatie(s):
Intervict - Universiteit van Tilburg, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Intervict - Universiteit van Tilburg
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland Deel 1: Wettelijk kader en handhaving
Projectnummer:
2183A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie