Tussenrapportage onderzoek pilots Herstelbemiddeling

Criminologie en victimologie / Conflictoplossing

Tussenrapportage onderzoek pilots Herstelbemiddeling

Een eerste evaluatie

Samenvatting

Het doel van herstelbemiddeling is het slachtoffer en de dader samen de mogelijkheid te geven om materiële en/of immateriële schade te herstellen die ontstaan is als gevolg van een strafbaar feit. Het ministerie van V & J laat pilots uitvoeren waarin verschillende vormen van herstelbemiddeling worden uitgevoerd. Deze pilots worden onder auspiciën van het WODC geëvalueerd. Deelnemers aan herstelbemiddeling worden op drie momenten onderzocht: voor de bemiddeling, kort na de bemiddeling en tot slot enkele maanden later. Onder andere wordt nagegaan of slachtoffers minder boos en bang worden na een ontmoeting met de dader en of het eventueel aanwezige schuld- en schaamtegevoel bij daders verandert na zo’n ontmoeting. Diverse andere betrokkenen zoals bemiddelaars, mediators en officieren van justitie worden ook geïnterviewd en verder maakt onder meer een kosten-baten analyse deel uit van het onderzoek. In het eerste rapport wordt o.a. verslag gedaan van de eerste twee metingen onder deelnemers.

Het eindrapport van dit onderzoek is inmiddels openbaar gemaakt (zie link hieronder bij: meer informatie).

Inhoudsopgave

Vooorwoord

  1. Inleiding
  2. Opzet en methoden van onderzoek tussenrapport
  3. Voormeting kwantitatieve survey
  4. Eerste nameting kwantitatieve survey
  5. Voorlopige conclusies en discussie

Literatuurlijst
Samenvatting
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lens, K.M.E., Pemberton, A., Cleven, I.
Organisatie(s):
International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT), WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
INTERVICT
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De effecten, kosten en baten van herstelbemiddeling (1e rapport resultaten)
Projectnummer:
2377
Operationele status:
Afgerond