Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?

Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?

Onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor (verplichte) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen na kinderbescherming

Samenvatting

In de praktijk bestaan zorgen om jongvolwassenen die na afloop van een kinderbeschermingsmaatregel over onvoldoende capaciteiten beschikken om geheel zelfstandig te functioneren in de maatschappij. In dit onderzoek staan de vragen centraal hoe het bestaande juridische instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar eruit ziet en in hoeverre het mogelijkheden biedt om kwetsbare jongvolwassenen uit de jeugdbescherming te blijven begeleiden of behandelen na het bereiken van de meerderjarigheid. Daarbij is tevens onderzocht of dit juridische instrumentarium en de toepassing daarvan in de praktijk aanleiding geeft tot voorstellen tot aanpassing en zo ja, tot welke. Deze centrale vragen worden beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:

 1. Hoe ziet het bestaande juridische instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen (18-23 jaar) eruit?
 2. Op welke wijze (o.a. voor welke groepen en in welke situaties) worden deze instrumenten in de praktijk toegepast?
 3. Wat is uit de literatuur en uit de praktijk bekend over de ervaringen met of resultaten van deze toepassingen?
 4. Welke instrumenten werken volgens de literatuurbevindingen en volgens betrokkenen uit de praktijk goed en welke minder goed voor deze specifieke doelgroep en context?
 5. Welke korte en lange termijn-aanpassingen zijn volgens betrokkenen denkbaar? En onder welke omstandigheden en randvoorwaarden worden deze ook door betrokkenen als haalbaar en wenselijk gezien?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Kinderbeschermingsmaatregelen en (voortgezette) jeugdhulp
 3. Meerderjarigenbescherming
 4. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
 5. Jeugdstrafrecht
 6. Internationaal recht
 7. Conclusies en aanbevelingen

Summary
Literatuur
Jurisprudentie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bruning, M.R., Liefaard, T., Limbeek, M.M.C., Bahlmann, B.T.M.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Instituut voor privaatrecht, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Instituut voor privaatrecht
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Faculteit der rechtsgeleerdheid/FSW

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Instrumenten begeleiding jongeren 18-/18+
Projectnummer:
2705
Operationele status:
Afgerond