Evaluatie Wet bestuur en toezicht

Civiel recht en civiel proces / Nbw

Evaluatie Wet bestuur en toezicht

Samenvatting

Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv in werking getreden. Tijdens de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer heeft de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd dat de wet inclusief de amendementen na drie jaar zal worden geëvalueerd. Aanleiding voor de evaluatie was met name de beperking van het door één persoon uit te oefenen aantal toezichtfuncties bij NV’s, BV’s en stichtingen, dat bij amendement in de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv is opgenomen.

De Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv heeft ten aanzien van uiteenlopende onderwerpen geleid tot invoering van nieuwe wettelijke bepalingen alsmede tot wijziging van bestaande wettelijke bepalingen.


Onderhavig evaluatieonderzoek spitst zich met name toe op een drietal onderwerpen:

 1. het monistische bestuursmodel;
 2. limitering van het aantal toezichtfuncties voor bestuurders en commissarissen/toezichthouders;
 3. streefcijfer 30% vrouwen in bestuur en raad van commissarissen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen- en begrippenlijst
Inleiding

Deelonderzoek I: Met monistische bestuursmodel, taakverdeling en bestuurdersaansprakelijkheid, tegenstrijdig belang bestuurders en commissarissen

 1. Inleiding
 2. Parlementaire geschiedenis en de veronderstelde wijze van werking van de bij de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv ingevoerde wetswijzigingen
 3. Het monistische bestuursmodel in de praktijk
 4. De nieuwe regeling van taakverdeling en bestuurdersaansprakelijkheid van art. 2:9 BW in de praktijk
 5. De nieuwe regeling van tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen in de praktijk
 6. Deelonderzoek I: conclusies en aanbevelingen

Bijlagen

Deelonderzoek II: Limitering aantal toezichthoudende functies bij grote NV', BV's en commerciële/semipublieke stichtingen

 1. Inleiding
 2. Parlementaire geschiedenis limiteringsregeling Boek 2 BW
 3. Inhoud en betekenis limiteringsregeling Boek 2 BW
 4. Het grootte-criterium
 5. Sectorale limiteringsregelingen
 6. Wettelijke regeling versus 'pas-toe-of-leg-uit'
 7. De effecten van de limiteringsregeling in de praktijk: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse
 8. Deelonderzoek II: conclusies en aanbevelingen

Bijlagen

Deelonderzoek III: streefcijfer 30% vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

 1. Inleiding
 2. Parlementaire geschiedenis streefcijferregeling Boek 2 BW
 3. Inhoud en betekenis streefcijferregeling Boek 2 BW
 4. Het Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid en de Nederlandse Corporate Governance Code 2016
 5. Regelingen ter bevordering van een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen in de top van bedrijven in België, Duitsland, Frankrijk en Italië en het voorstel voor een Europese streefcijferrichtlijn
 6. De streefcijferregeling van Boek 2 BW in de praktijk: kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen
 7. Deelonderzoek III: conclusies en aanbevelingen

Bijlagen
Samenvatting
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boschma, H.E., Lennarts, M.L., Schutte-Veenstra, J.N., Veen, K. van
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid - Instituut voor Ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Economie en Bedrijfskunde - Institute for Governance and Organizational Responsibility, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid - Instituut voor Ondernemingsrecht
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Werking van de nieuwe bepalingen uit de Wet bestuur en toezicht
Projectnummer:
2730
Operationele status:
Afgerond