Tenuitvoerlegging van buitenlandse civielrechtelijke vonnissen in Nederland buiten verdrag en verordening (art. 431 Rv)

Strafrecht en strafproces / Buitenlands vonnis

Tenuitvoerlegging van buitenlandse civielrechtelijke vonnissen in Nederland buiten verdrag en verordening (art. 431 Rv)

Samenvatting

Op grond van het bepaalde in artikel 431 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kunnen buitenlandse civielrechtelijke vonnissen in Nederland niet ten uitvoer worden gelegd als er geen verordening of verdrag van toepassing is. Het onderhavige rechtsvergelijkende onderzoek beoogt in kaart te brengen hoe momenteel in Nederland en in een aantal andere landen (Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk, Tsjechiƫ, Spanje, Zwitserland, Verenigde Staten, Canada en China) wordt omgegaan met de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen en daarvan een analyse te geven. Dit onderzoek betreft de volgende vraag:
Zijn er, bezien in het licht van de ontwikkelingen in de Nederlandse en buitenlandse rechtspraak en literatuur, alsmede in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van IPR-verordeningen en -verdragen, redenen om artikel 431 Rv te herzien? Zo ja, op welke wijze zou artikel 431 Rv dan kunnen worden herzien?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst met veelgebruikte afkortingen
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Nederland
  3. Algemene uiteenzetting rechtsstelsels lidstaten
  4. Gemeenschappelijke opvattingen en/of ontwikkelingen in de lidstaten
  5. Algemene uiteenzetting rechtsstelsel Zwitserland
  6. Algemene uiteenzetting niet-Europese rechtsstelsels
  7. Ontwerp Haags verdrag inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen
  8. Opbrengsten rechtsvergelijking
  9. Conclusies en aanbevelingen

Lijst van geraadpleegde literatuur
Overzicht van buitenlandse wetgeving

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wolde, M.H. ten, Knot, J.G., Henckel, K.C.
Organisatie(s):
Rijkuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijkuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar de ten uitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in Nederland als er geen verdrag is (art 431 Rv)
Projectnummer:
2731
Operationele status:
Afgerond