Verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme bij verwerving van vuurwapens

Criminaliteit en delicten / Wapengebruik

Verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme bij verwerving van vuurwapens

Verkenning met behulp van SNA

Samenvatting

Naar aanleiding van de toename van het gebruik van zware wapens bij liquidaties in Nederland en bij (dreiging van) jihadistische aanslagen is er verscherpte aandacht voor de opsporing daarvan. Volgens de minister van VenJ zijn Europese afspraken onontbeerlijk voor een effectieve aanpak van de handel in illegale vuurwapens. De minister heeft met zijn Europese collega’s afgesproken om met prioriteit maatregelen betreffende ontmanteling en deactivering te ontwikkelen. Bovendien wordt ingezet op intensivering van de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, bijvoorbeeld via Europol (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2014-2015, 29754, nr. 307 en Eerste Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-2016, 34416 nr. A).
In december 2015 heeft de Europese Commissie een actieplan gemaakt om het voor criminelen en terroristen nog lastiger te maken wapens en explosieven in handen te krijgen en te gebruiken, door de controle op illegaal bezit en illegale invoer in de Europese Unie (EU) te verscherpen. Op 18 november 2015 heeft de EU Commissie een voorstel gedaan tot wijziging van de Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving van en het voorhanden hebben van wapens. Het doel van voornoemde Richtlijn is de goede werking van de interne EU-markt in vuurwapens te verzekeren en de EU-burgers tegelijk een hoog niveau van veiligheid te garanderen.
Dit onderzoek dient inzicht te verkrijgen op de verwevenheid van de georganiseerde criminaliteit en terroristische (jihadistische) groeperingen bij de verwerving van illegale vuurwapens. Het gaat o.a. in op de markt van illegale vuurwapens en het verwervingsproces van vuurwapens.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary
Lijst met afkortingen

 1. Inleiding
 2. Literatuur
 3. SNA als methode
 4. Meerwaarde-verkenning SNA op dit thema
 5. Illustratie aan de hand van casusanalyse
 6. Beantwoording onderzoeksvragen
 7. Bijlage I: Geraadpleegde literatuur en media
 8. Bijlage II: Overzicht gesprekken
 9. Bijlage III: Stappenplan SNA politie-systemen
 10. Bijlage IV: SNA maten per subcomponent
 11. Bijlage V: Samenstelling begeleidingscommissie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Slot, B., Wanrooij, N. van, Bruinsma, M., Sapulete, S.
Organisatie(s):
Ecorys, Bureau Bruinsma, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Ecorys
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
ECORYS
 
Postbus 4175
 
3006 AD Rotterdam
Telefoon:
010 4538800
Fax:
010 4530768
E-mailadres:
netherlands@ecorys.com
Website:
www.ecorys.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vergelijkend onderzoek aanpak vuurwapens
Projectnummer:
2738
Operationele status:
Afgerond