Schaduwen over de rechtshandhaving

Politie en rechtshandhaving / Politiele subcultuur

Schaduwen over de rechtshandhaving

Georganiseerde criminaliteit en integriteitsschendingen van functionarissen in de rechtshandhaving

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar ernstige integriteitsschendingen binnen vier rechtshandhavingsorganisaties – de politie, Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar) en Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) – die in verband kunnen worden gebracht met georganiseerde criminaliteit. Wat betreft ernstige integriteitsschendingen is behalve omkoping ook nadrukkelijk gekeken naar schending van het ambtsgeheim (het lekken van informatie), ongewenste contacten (in de familiesfeer, kennissenkring etc.), ongewenste nevenactiviteiten en het faciliteren van activiteiten van georganiseerde criminaliteit (het verlenen van hand- en spandiensten ten behoeve van criminele netwerken).
Het onderzoek was gericht op het in kaart brengen en duiden van de aard, omvang, en ernst van integriteitsschendingen binnen de genoemde rechtshandhavingsorganisaties in relatie tot georganiseerde criminaliteit. Daarnaast is aandacht besteed aan de wijze waarop vanuit de rechtshandhaving wordt geprobeerd om daartegen dammen op te werpen en de weerbaarheid van de medewerkers te versterken.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst met afkortingen
Samenvatting

  1. Vraagstelling en verantwoording
  2. Omvang en ernst van het probleem
  3. De relatie georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving nader beschouwd
  4. Kwetsbaarheid en weerbaarheid van rechtshandhavingsorganisaties
  5. Slotbeschouwing

Literatuur
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nelen, H., Kolthoff, E., Brepoels, M. (medew.), Dooren, S. van (medew.), Halderen, R.C. van (medew.), Smulders, I. (medew.), Winter, M. de (medew.)
Organisatie(s):
Maastricht University - Faculteit Rechtsgeleerdheid, Open Universiteit - Faculteit C&R, Avans Hogeschool - Expertisecentrum Veiligheid, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom criminologie
Jaar van uitgave:
2017
ISBN:
978-94-6236-793-7
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Georganiseerde criminaliteit versus integriteit handhavers
Projectnummer:
2748
Operationele status:
Afgerond