Terug naar de toekomst II

Staats- en bestuursrecht / Bestuursrechtspraak

Terug naar de toekomst II

Het beroep op justitiële voorzieningen 2008-2017: raming en realisatie

Samenvatting

Goede ramingen van het in de komende jaren te verwachten beroep op de verschillende delen van de justitiële ketens zijn van belang ter onderbouwing van de begroting. Al twee decennia worden daarom jaarlijks ramingen opgesteld van het beroep op delen van de justitieketen. Allereerst worden zogenoemde beleidsneutrale ramingen opgesteld. Dat wil zeggen, ramingen die uitgaan van gelijkblijvend beleid en waarin dus de mogelijke effecten van nieuwe wet- en regelgeving niet zijn verwerkt. De beleidsneutrale ramingen zijn sinds de begroting 2005 gemaakt met het zogenoemde Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) en tot en met de begroting 2004 met een voorloper hiervan. Kortheidshalve spreken we verder van de PMJ-ramingen.

Dit cahier blikt terug en gaat in op de kwaliteit van de beleidsrijke ramingen: in hoeverre waren deze in staat de inmiddels bekende werkelijke ontwikkelingen te voorzien? Daarbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de uitgangswaarden, de ramingen zelf en de ingeschatte beleidseffecten.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingenlijst
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methodiek
  3. Voorspelfouten per ketenfase
  4. Voorspelfouten veiligheid
  5. Voorspelfouten Civiele rechtspraak en bestuursrechtspraak
  6. Aanvullende analyses
  7. Conclusie en nabeschouwing

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Moolenaar, D.E.G., Tulder, F.P. van, Decae, R.J., P.R. Smit, Diephuis, B.J.
Organisatie(s):
WODC, Raad voor de rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-06
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verbeteringen Prognosemodel Justitiële Ketens 2016
Projectnummer:
2765
Operationele status:
Afgerond