Recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2015

Criminaliteit en delicten / Gewelddelict

Recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2015

Samenvatting

Sinds 15 à 20 jaar wordt huiselijk geweld gezien als een groot maatschappelijk probleem en staat het hoog op de politieke agenda in Nederland. Middels verschillende beleidsprogramma’s (o.a. Geweld hoort nergens thuis: aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2018) is en wordt getracht dit probleem aan te pakken. Het belangrijkste doel van deze programma’s is het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Het nieuwste beleidsprogramma uit 2018 heeft drie pijlers: het eerder en beter in beeld krijgen van huiselijk geweld, het stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en aandacht voor specifieke kwetsbare groepen.
Het WODC voert sinds medio 2016 een vijfjarig onderzoeksprogramma uit naar de recidive van daders van huiselijk geweld en kindermishandeling (Basisprogramma recidiveonderzoek huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld tegen kinderen 2016-2021, projectnr. 2773). Eén van de onderdelen van het programma is het periodiek berekenen van de recidive onder alle veroordeelde daders van huiselijk geweld in Nederland. De eerste recidivemeting binnen dit programma is in 2018 verschenen en had betrekking op daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2013 (K.A. Beijersbergen, D. Blokdijk, en G. Weijters, Recidive na huiselijk geweld: recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in de periode 2008-2013, 2018).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2015
Projectnummer:
2773D
Operationele status:
Afgerond