Dark number VOG

Dark number VOG

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is te achterhalen welk aantal en welk aandeel jongeren géén VOG-aanvraag indienen, omdat zij verwachten geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te krijgen vanwege hun justitieel verleden. Het onderzoek richt zich alleen op jongeren die een opleiding op een mbo-instelling (willen gaan) volgen, omdat hierbij stages of (leer)werkplekken cruciaal zijn voor het succesvol kunnen voltooien van de opleiding. Voor deze opleidingen komt de eventuele VOG-problematiek, naar verwachting, het meest direct naar voren. Voor deze jongeren, dient het onderzoek ook in kaart brengen: 1. om welke reden(en) zij precies verwachten dat hun een VOG zal worden geweigerd; 2. hun niveau van kennis over de (beoordelingsprocedure van de) VOG; en 3. welke keuzes zij, door géén VOG aan te vragen, (moeten) maken ten aanzien van hun gewenste opleiding. Het is de bedoeling dat het onderzoek resulteert in een beredeneerde schatting van het aantal jongeren dat afziet van een VOG-aanvraag die representatief is voor Nederland. Een vorm van regionale spreiding in de opleidingen is dan ook van belang, waaronder het al/niet gelegen zijn in de (grote steden in de) Randstad.
De Staatssecretaris van VenJ heeft de toezegging gedaan aan de Tweede Kamer dat hij onderzoek zal laten doen om het ‘dark number’ van VOG-vermijders te achterhalen (Tweede Kamerstukken, Vergader 2015-16, 34300 IV nr. 78, pag. 2).
Het onderzoek valt uiteen in twee deelonderzoeken. Deelonderzoek 1 betreft de jongeren zelf (jongeren in het algemeen en jongeren met een justitieel verleden). Deelonderzoek 2 betreft het indienen van aanvragen en het volgen van jongeren met een justitieel verleden die willen meewerken.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Dark number VOG
Organisatie(s):
WODC, KBA Nijmegen
Projectnummer:
2788
Operationele status:
Lopend