Pilot oordeel mogelijke slachtoffers van mensenhandel

Migratie en integratie / Mensenhandel

Pilot oordeel mogelijke slachtoffers van mensenhandel

Samenvatting

De ondersteuning van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel is in Nederland in belangrijke mate gerelateerd aan het (verloop van het) strafproces. Onder meer de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings van de Council of Europe) pleiten ervoor om de identificatie van slachtoffers van mensenhandel meer los te koppelen van het strafproces, door het inrichten van een alternatieve, onafhankelijke identificatieprocedure. Dit kan voor het (mogelijke) slachtoffer toegevoegde waarde hebben, bijvoorbeeld bij de toegang tot voorzieningen en bij een verblijfsprocedure.
Om vorm te geven aan een dergelijke procedure is binnen het Nationaal Verwijsmechanisme Mensenhandel (NVM) het traject ‘multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel’ gestart. In 2015 is een verkennend onderzoek afgerond waarin de mogelijkheden hiertoe zijn onderzocht (J. Murk en J. van Wijk, Conceptmodel Multidisciplinaire advisering aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel, 2015). Dit heeft geresulteerd in een pre-pilot (van september 2015 tot april 2016) dat is uitgevoerd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM), waarin de impact en mogelijkheden hieromtrent verder werden geïnventariseerd. In vervolg hierop wordt in het komende kalenderjaar (2018) door SGM een operationele pilot uitgevoerd, de pilot ‘Multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel’. Een onafhankelijke multidisciplinaire ‘commissie mensenhandel’ gaat dan een deskundigenbericht uitbrengen over mogelijke slachtoffers mensenhandel. Voor de uitvoering van deze taak wordt binnen het SGM een separate ‘raadkamer’ ingericht (commissie mensenhandel). De commissie zal in het jaar dat de pilot loopt maximaal 50 casus van (mogelijke) slachtoffers mensenhandel beoordelen (zowel Nederlandse als buitenlandse slachtoffers).
Dit onderzoek voorziet in de procesevaluatie van de pilot. Hierin worden zowel procedurele als inhoudelijke aspecten geëvalueerd.


 

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pilot oordeel mogelijke slachtoffers van mensenhandel
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Projectnummer:
2795
Operationele status:
Lopend