Victa vincit veritas?

Civiel recht en civiel proces / Nabestaanden

Victa vincit veritas?

Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele

Samenvatting

De Wet hervorming herziening ten voordele is op 1 oktober 2012 in werking getreden. Het doel van de wet is om de rechtsbescherming van burgers die ten onrechte zijn veroordeeld op enkele punten te moderniseren, met behoud van het uitzonderingskarakter van de herzieningsregeling en het novumbegrip als leidend principe. Dit naar aanleiding van enkele geruchtmakende gerechtelijke dwalingen. De herzieningsgrond inzake het novum is verruimd om beter rekening te kunnen houden met nieuwe deskundigeninzichten. En de wettelijke mogelijkheden om – voorafgaand aan de indiening van een herzieningsaanvraag – een onderzoek te doen naar een novum zijn verruimd. Bij dat onderzoek kan de hulp worden ingeroepen van de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS), die de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad adviseert over de vraag of er aanleiding is een onderzoek in te stellen naar een mogelijk novum.

In dit onderzoek is gewerkt vanuit de volgende probleemstelling:
In welke opzichten en in welke mate is de Wet hervorming herziening ten voordele doeltreffend en wat zijn de eventuele neveneffecten van de wet?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst met afkortingen

  1. Inleiding
  2. Achtergronden, juridisch kader en doelstellingen van de Wet hervorming herziening ten voordele
  3. Verzoeken tot een nader onderzoek
  4. Herzieningsaanvragen: het (nieuwe) novum en ander gronden
  5. Overige onderdelen van de wetswijziging
  6. Conclusies

Samenvatting
Summary

Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nan, J.S., Holvast, N.L., Lestrade, S.M.A., Mevis, P.A.M., Mascini, P.
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit - School of Law
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele
Projectnummer:
2817
Operationele status:
Afgerond