Tasten in het duister

Criminaliteit en delicten / Wapengebruik

Tasten in het duister

Een verkenning naar bronnen en methoden om de aard en omvang van de criminaliteit te meten - Deel 2: Technisch rapport

Samenvatting

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Op welke manier kan zowel de geobserveerde criminaliteit als het dark number van criminaliteit zo veel en zo goed mogelijk in kaart gebracht worden?
De hoofdvraag valt uiteen in drie onderdelen.
Deel A betreft het in kaart brengen van de ontwikkeling van het meten van (de geobserveerde) criminaliteit en de relatie tot het dark number en de stand van zaken van het meten van criminaliteit anno nu.
In deel B van het onderzoek wordt specifiek ingezoomd op drie delicttypen: horizon-tale fraude, georganiseerde criminaliteit en cybercrime.
In deel C worden de bevindingen uit deel A en deel B bij elkaar gebracht om te komen tot een eerste inventarisatie van de geobserveerde criminaliteit en het dark number en hoe criminaliteit in de toekomst gemeten kan (blijven) worden.

Dit onderzoek bestaat uit twee delen: Deel 1 (Hoofdrapport) betreft de omvang en aard van de niet geregistreerde criminaliteit, zijnde een meer generieke wetenschappelijk/methodologische inleiding: welk deel van criminaliteit meten we reeds, welke alternatieven of nieuwe kansrijke initiatieven zijn nu gaande (zie link bij: Meer informatie). Dit deel 2 (Technisch rapport) betreft de vraag met welke (nieuwe) methoden, meetinstrumenten en technieken de niet-geregistreerde cybercriminaliteit (zowel cybercrime als gedigitaliseerde criminaliteit), horizontale fraude en georganiseerde criminaliteit gemeten kan worden.

Inhoudsopgave

Afkortingen

Leeswijzer

  1. Inleiding
  2. De geregistreerde en ondervonden criminaliteit
  3. Geobserveerde criminaliteit: aanvullende databronnen voor het meten van criminaliteit
  4. Schattingsmethoden en –technieken
  5. ‘Big data’ en sociale media
  6. Horizontale fraude
  7. Georganiseerde criminaliteit
  8. Cybercriminaliteit

Literatuur

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smit, P.R., Ghauharali, R., Veen, H.C.J. van der, Willemsen, F., Steur, J., Velde, R.A. te, Vorst, T. van der, Bongers, F., Kabki, A. (medew.), Zaitch, D. (medew.)
Organisatie(s):
Dialogic Innovatie en Interactie, Saxion, Universiteit Utrecht, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers Cahier 2018-21b
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Omvang en aard van de niet-geregistreerde criminaliteit: cybercriminaliteit, horizontale fraude en georganiseerde criminaliteit
Projectnummer:
2830B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie