Effectonderzoek naar de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders

Strafrecht en strafproces / Strafmaat

Effectonderzoek naar de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders

ISD maatregel

Samenvatting

Sinds 2004 kan de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD-maatregel) worden opgelegd aan zeer actieve volwassen veelplegers. De zeer actieve veelplegers in de ISD vormen een complexe doelgroep. In 2009 is een verbeterplan in de tenuitvoerlegging van de ISD-maatregel ingevoerd, o.a. gericht op professionalisering van het personeel en meer gerichte zorginkoop. Het WODC heeft twee eerdere studies gedaan naar de effecten van de ISD-maatregel (N. Tollenaar en A.M. van der Laan, Effecten van de ISD- maatregel, 2012; N. Tollenaar, A.M. van der Laan en K.A. Beijersbergen, Korte- en langetermijneffecten van de ISD-maatregel, 2014). Daaruit blijkt dat de kans op recidive onder ex-ISD-ers kleiner is dan onder veelplegers die een standaardsanctie krijgen opgelegd. In hoeverre de verbeterplannen ingezet na 2009 ook bijdragen aan het effect is echter niet bekend. Met deze tweede replicatiestudie wordt beoogd inzicht te krijgen in de effecten van de ISD na invoering van het verbeterplan. Ook is in de eerdere ISD-effectmetingen niet onderzocht in hoeverre het ondergaan van de maatregel ook samenging met veranderingen op specifieke resocialisatiekenmerken zoals werk of huisvesting. In dit onderzoek komen deze onderdelen aan de orde.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectonderzoek naar de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders; iSD maatregel
Projectnummer:
2846
Operationele status:
Lopend