Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Samenvatting

Op 1 maart 2017 is de ‘Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding’ in werking getreden (Twbmt). De wet is gericht op preventieve maatregelen om terroristische aanslagen te voorkomen en maakt het mogelijk om de volgende maatregelen te treffen:

 • Vrijheidsbeperkende maatregelen (art. 2): een meldplicht bij de politie, een verbod om zich te bevinden in de omgeving van bepaalde objecten of in bepaalde delen van Nederland (gebiedsverbod) of zich te bevinden in de nabijheid van bepaalde personen (contactverbod).
 • Een uitreisverbod (art. 3): een verbod om zich te begeven buiten het Schengengebied.
 • Het weigeren of intrekken van subsidies etc. (art. 6): de mogelijkheid van een bestuursorgaan om een subsidie, vergunning, ontheffing, erkenning af te wijzen of in te trekken.

De maatregelen maken onderdeel uit van het ‘Actieprogramma integrale aanpak jihadisme’ uit 2014, dat is gericht op vermindering van de terroristische dreiging die van het jihadisme uitgaat.De wet is een tijdelijke wet en vervalt vijf jaar na inwerkingtreding ervan. Uiterlijk binnen drie jaar na invoering van de wet dient de Minister de Kamers een evaluatierapport te sturen.

Op verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) heeft het WODC het gebruik van de wet vanaf de inwerkingtreding gemonitord, van maart 2017 tot en met september 2019. Het empirische materiaal dat tijdens deze monitor is verzameld, dient als basis voor dit evaluatierapport. Het doel van deze evaluatie is te beoordelen of de Twbmt bijdraagt aan de lokale persoonsgerichte aanpak van personen van wie een terroristische dreiging uit gaat. De evaluatie wordt gestructureerd aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

 1. Welke veronderstellingen liggen ten grondslag aan de Twbmt?
 2. Op welke wijze en in welke situaties wordt de wet in de praktijk toegepast?
 3. Wat is het gevolg van de toepassing van de wet voor de lokale persoonsgerichte aanpak van de betrokken casussen?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Veronderstelde werking van de wet
 3. Juridisch kader
 4. Toepassing van de wet
 5. Ingeroepen rechtsbescherming
 6. Situaties waarvoor de wet is ingezet
 7. Uitvoering en gevolgen van de maatregelen in de praktijk
 8. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gestel, B. van, Kouwenberg, R.F. (medew.), Berkel, J.J. van (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Cahiers 2020-02
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
Projectnummer:
2863A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie