Evaluatie wet ANPR

Evaluatie wet ANPR

Samenvatting

Op 1 januari 2019 is de Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie) in werking getreden (Stb. 2018, 472). Op basis van het nieuwe artikel 126jj Wetboek van Strafvordering (Sv) zal het voor de politie mogelijk worden om door middel van camera’s kentekengegevens van passerende voertuigen te registreren en op te slaan voor een periode van vier weken. Deze gegevens kunnen gedurende deze periode worden ingezien ten behoeve van de opsporing van een misdrijf of van voortvluchtige personen. Het gebruik van deze camera’s wordt met verschillende termen aangeduid, de meest gangbare verzamelnaam is ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Voor het gebruik van ANPR-gegevens bestond voor de introductie van artikel 126jj Sv geen specifieke wettelijke grondslag.

De wet bevat een evaluatie- en horizonbepaling. Op basis van de evaluatie zal worden bepaald of de bevoegdheid zal worden gehandhaafd. Naast de evaluatie die in het derde jaar verschijnt zullen er twee monitorrondes zijn (projectnr. 2901). Daarin wordt de informatie verzameld die ten grondslag ligt aan de evaluatie. Deze evaluatie beschrijft de wijze waarop de nieuwe bevoegdheid is toegepast en of dit conform het wettelijk kader is gebeurd, daarnaast wordt beschreven welke rol de bevoegdheid speelt binnen de opsporing. Iedere monitorronde zal ook een verdiepingsvraag bevatten. Hiermee wordt nader ingegaan op specifieke elementen van de uitvoeringspraktijk.

Met dit onderzoek wordt beoogd te komen tot een verslaglegging met zowel casuïstiek als cijfers over de doeltreffendheid en de effecten van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie. Deze opslag gebeurt met het oog op de opsporing en vervolging van ernstige feiten. Daarnaast zal worden geëvalueerd of de in het privacy impact assessment (PIA) geïnventariseerde risico’s zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan. De evaluatie omvat daarmee een beoordeling van zowel de meerwaarde als de privacyrisico’s van het opsporingsmiddel.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie wet ANPR
Projectnummer:
2901A
Operationele status:
Lopend