Het verband tussen het plegen van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring en (gewelds)criminaliteit gepleegd in het publieke domein

Het verband tussen het plegen van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring en (gewelds)criminaliteit gepleegd in het publieke domein

Literatuurverkenning

Samenvatting

Recent prevalentieonderzoek wijst uit dat ongeveer 119.000 kinderen per jaar slachtoffer zijn van mishandeling in huiselijke kring. Voorts blijkt dat ruim 60 procent van het huiselijk geweld partner- of ex-partnergeweld betreft. Bij 58% van de huiselijk-geweldincidenten is er sprake van een gezinssituatie met kinderen tot 18 jaar. Veelal gaat het daarbij om jonge kinderen.
In deze literatuurverkenning wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate plegers van publiek geweld zich ook schuldig maken/hebben gemaakt aan huiselijk geweld en kindermishandeling. In de verkenning is verder onder meer aandacht voor bestaande onderzoeken naar profielen van geweldplegers waaruit al dan niet samenloop blijkt van geweld in huiselijke kring en in de publieke ruimte. Ook de oorzaken van geweldpleging komen aan bod, evenals studies naar de wijze waarop slachtoffers van huiselijk geweld op latere leeftijd het risico lopen om pleger te worden.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het verband tussen het plegen van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring en (gewelds)criminaliteit gepleegd in het publieke domein; literatuurverkenning
Organisatie(s):
WODC, Bureau Dijkstra
Projectnummer:
2931
Operationele status:
Lopend