Het innen van verkeersboetes op basis van de Wahv

Civiel recht en civiel proces / Schuldsanering

Het innen van verkeersboetes op basis van de Wahv

Instrumenten, kosten en resultaat

Samenvatting

Het voorliggende rapport heeft de inning van verkeersboetes op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) als onderwerp. Het onderzoek is gericht op de effectiviteit van de inning van verkeersboetes en de kosten die daarmee zijn gemoeid. De agendering van het onderzoek volgde uit debatten over schuldenproblematiek en de mogelijke invloed van de wijze van incasseren van boetes op het ontstaan of verergeren van probleemschulden.

De onderzoeksvragen luiden als volgt:
1a) In welke mate dragen afzonderlijke elementen (aanmaningen met verhoging van het bedrag, aanbieden betalingsregeling, bankbeslag, inschakelen gerechtsdeurwaarder, inname rijbewijs, buiten gebruik stellen voertuig, gijzeling) uit het arsenaal van instrumenten dat ter beschikking staat, bij aan de inning van verkeersboetes? Waarom zijn de verschillende instrumenten (niet of beperkt) effectief?
1b) Hoe verhouden zich de kosten tot de opbrengst van de inzet van deze instrumenten? Idem, voor betalingsregelingen?
2) Wat is bekend over de relatie tussen het niet betalen van verkeersboetes, en schuldenproblematiek? Draagt het verhogen van boetes bij niet-tijdige betaling bij aan het ontstaan van schuldenproblematiek?
3) Welke mogelijkheden heeft het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) om mensen met schuldenproblematiek vroegtijdig te kunnen identificeren, zodat daar bij de inzet van instrumenten rekening mee kan worden gehouden?
4a) Welke aanknopingspunten levert het onderzoek om de afwikkeling van boetes te optimaliseren?
4b) Op welke (sub)groepen van beboete verkeersovertreders zou eventueel vervolgonderzoek zich moeten richten?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Begrippen- en afkortingenlijst
Samenvatting

  1. Doel en aanleiding van dit onderzoek
  2. Verkeersboetes en schuldenproblematiek
  3. Het innen van boetes, instrumenten en inningsresultaat
  4. De schaduwwerking van de verhoging van boetes
  5. Uitgaven
  6. Aandachtspunten voor beleid en onderzoek
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eshuis, R.J.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Cahiers 2020-05
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het innen van verkeersboetes - kosten, effectiviteit en neveneffecten
Projectnummer:
2934
Operationele status:
Afgerond