Internationale kennis en trends voor JenV

Internationale kennis en trends voor JenV

Samenvatting

In oktober 2018 is het Internationaal Strategisch Kader (ISK) van JenV gepresenteerd, een visiedocument waarin de strategische agenda van het ministerie van JenV wordt vertaald naar haar internationale prioriteiten (Samen werken aan Recht en Veiligheid: de internationale koers. Internationaal strategisch kader van het ministerie van Justitie en Veiligheid, 2018). Die prioriteiten komen overeen met de vijf beleidsthema’s van het ministerie: rechtsstaat en rechtsorde, criminaliteitsbestrijding, migratie, terrorismebestrijding en cyber security. Naast deze ‘vijf prioritaire internationale thema’s’ benoemt het ISK twee internationale ontwikkelingen die hierop van invloed zijn: globalisering/veranderende (machts-)verhoudingen en technologische ontwikkelingen.
Naar aanleiding van het ISK kwam de vraag naar voren op welke manier JenV (beter en structureler) aangesloten kan zijn op internationale kennis en/of kennisinstituten, internationale organisaties, denktanks of overheidsonderdelen van andere landen die informatie, kennis, advies en analyses hebben over hoe overheden strategisch (kunnen) inspelen op voor JenV relevante trends en ontwikkelingen.
Dit onderzoek dient inzichtelijk te maken welke internationale ontwikkelingen – naast globalisering/veranderende (machts-) verhoudingen en technologische ontwikkelingen - haar beleidsterrein de komende vijf jaar kunnen raken. Vervolgens dient te worden achterhaald waar inzichten over deze ontwikkelingen te verkrijgen zijn.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationale kennis en trends voor JenV
Organisatie(s):
WODC, APE Public Economics bv
Projectnummer:
2946
Operationele status:
Lopend