Extraterritoriale opsporing en vervolging

Politie en rechtshandhaving / Opsporingsonderzoek

Extraterritoriale opsporing en vervolging

Samenvatting

Het Wetboek van Strafvordering wordt gemoderniseerd, zodat het beter aansluit bij de moderne, digitale samenleving en het toegankelijker is voor de rechtspraktijk en de burger. Dat betekent onder meer dat de regeling van het opsporingsonderzoek en de opsporingsbevoegdheden op een nieuwe wijze wordt opgezet. Dit heeft ook gevolgen voor de bepalingen die zien op het opsporen en vervolgen van strafbare feiten buiten het rechtsgebied van Nederland. Belangrijke vragen betreffen de mate waarin gebruik wordt gemaakt van Titel VIA van Boek IV Sv, en in welke gevallen. Levert de toepassing van de regeling problemen op, en zo ja op welke terreinen? Stemmen de in Titel VIA gehanteerde begrippen nog overeen met wettelijke regelingen buiten Sv? Ten slotte biedt het onderzoek inzicht in de wijze waarop de extraterritoriale opsporing en vervolging in ons omringende landen is geregeld.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Extraterritoriale opsporing en vervolging
Organisatie(s):
WODC, Universteit van Tilburg
Projectnummer:
2948
Operationele status:
Lopend