Versterking en inbedding van het contraterrorismenetwerk

Veiligheid en preventie / Dreigingsniveau

Versterking en inbedding van het contraterrorismenetwerk

Samenvatting

Een van de basisuitgangspunten voor het contraterrorismebeleid in de komende jaren is een verdere integratie ervan in de meer reguliere criminaliteitsbestrijding op nationaal en lokaal niveau (mainstreaming/normalisering/borging). Een onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen in de aanpak van terrorisme/radicalisering en andere vormen van criminaliteit (bijvoorbeeld jeugdcriminaliteit, bendes, high impact crime, transnationale criminele netwerken) kan helpen bij dat integratieproces. Mede tegen de achtergrond van de aanhoudende terreurdreiging is het van belang te bezien of de aanpak van terrorisme zoals deze in Nederland bestuurlijk en organisatorisch is opgezet en inhoudelijk wordt uitgevoerd verder versterkt kan worden door te leren van de inzichten en ervaringen zoals die binnen de (bredere) bestrijding van criminaliteit zijn opgedaan.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Versterking en inbedding van het contraterrorismenetwerk
Organisatie(s):
WODC, UU - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO)
Projectnummer:
2953
Operationele status:
Lopend