State of the art cybersecurity

Veiligheid en preventie / Cybersecurity

State of the art cybersecurity

Samenvatting

In het streven om te komen tot een NCTV-brede en meerjarige onderzoeksagenda programmeert de NCTV in 2018 drie wetenschappelijke states of the art op drie domeinen: crisisbeheersing, contraterrorisme en extremisme, en cybersecurity. De state of the arts moeten (globaal) duidelijk maken wat, vanuit de wetenschap bezien, de eventuele witte vlekken in de kennis van de NCTV zijn; en vice versa. Het gaat daarbij niet alleen om de gedragingen van de individuen, organisaties en bewegingen of staten die de (potentiële) dreiging veroorzaken, maar ook om diegenen die zich daartegen (zouden moeten) keren. Het onderzoek analyseert de aard, ernst en omvang van de (huidige en potentiële) dreigingen voor de cybersecurity. Ook bevat het een kostenbatenanalyse van methoden, technieken en technologieën om effectief en efficiënt om te gaan met de dreigingen voor de cybersecurity. Daarnaast geeft het inzicht in zowel de vereiste als beschikbare capaciteiten bij de overheid en de samenleving bij de bescherming van de cybersecurity.

Het onderzoek wordt verricht in twee fasen. Dit onderzoek heeft betrekking op fase 1 van de state of the art cybersecurity. Het doel is om een eerste scan te maken van het onderzoeksveld cybersecurity, de onderwerpen die daarbinnen aan de orde zijn, de onderbelichte onderwerpen waarvan wordt gesuggereerd dat zij meer aandacht verdienen en de status van de literatuur (omvang en kwaliteit). In fase 2 zal ook de literatuur nader worden verkend aan de hand van één of meerdere literatuurstudies. Fase 1 moet daarom resulteren in concrete, afgebakende onderzoeksvragen die in fase 2 door middel van literatuuronderzoek beantwoord zouden kunnen worden.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
State of the art cybersecurity
Organisatie(s):
WODC, RAND Europe
Projectnummer:
2956
Operationele status:
Lopend