Verkenning versnippering politiefunctie

Politie en rechtshandhaving / Politiebevoegdheid

Verkenning versnippering politiefunctie

Samenvatting

Al geruime tijd versterkt de trend van een vermeerdering van (semi)publieke en private diensten op terrein van opsporing en openbare orde naast de Nationale Politie. Daarbij is tegelijkertijd waar te nemen dat diensten kwalitatief veranderen en bijvoorbeeld meer bevoegdheden krijgen. Denk aan gemeentelijke Buitengewone Opsporingsambtenaren (Boa’s), via Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) ingezette toezichthouders en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD).
Het onderzoek laat zien welke mechanismen ten grondslag liggen aan de waargenomen expansie van actoren en brengt ook de mechanismen van de kwalitatieve veranderingen van deze diensten in beeld. In hoeverre is er in Nederland sprake van pluralisering van de politiefunctie (plural policing) en op welke manier wordt dit vormgegeven (publiek, publiek-privaat en privaat) en correspondeert of wijkt de Nederlandse situatie af van de gesignaleerde internationale trends en ontwikkelingen? In hoeverre is het haalbaar om zicht te krijgen op de kwantitatieve omvang van de pluralisering van de politiefunctie in Nederland? Het onderzoek wordt zodanig ingericht dat het kan worden herhaald.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkenning versnippering politiefunctie
Organisatie(s):
WODC, UL - Plato
Projectnummer:
2961
Operationele status:
Lopend