Binding, gedrag en rechtshandhaving (fase 1: statushouders)

Migratie en integratie / Inburgering

Binding, gedrag en rechtshandhaving (fase 1: statushouders)

Samenvatting

In moderne samenlevingen bestaan verschillende soorten verbanden en netwerken tussen individuele burgers en bevolkingsgroepen. Deze verbanden hebben grote gevolgen voor de sociale cohesie in de samenleving. De wijze waarop individuen en groepen in de samenleving zich met elkaar verbinden krijgt al sinds lange tijd aandacht van wetenschappers. Wat echter ontbreekt, is het vergelijkende perspectief: wat kunnen wij leren van de ervaringen van verschillende groepen (statushouders, voortijdig schoolverlaters, ex-gedetineerden en verwarde personen) over hoe zij bindingen aangaan met de rest van de samenleving. Het betreft hier fase 1 van het onderzoek, dat gericht is op statushouders, en ingaat op welke factoren bijdragen aan het aangaan van binding met Nederland. In het tweede, empirische deelonderzoek zullen de verkregen inzichten uit het literatuuronderzoek worden getoetst in de praktijk. Tezamen zullen deze deelstudies leiden tot beter inzicht in het proces van binding van statushouders met Nederland en een aantal concrete handvatten bieden ter bevordering van binding. In een later stadium zal de verkregen kennis kunnen worden toegepast op andere groepen op afstand, zoals de eerder genoemde ex-gedetineerden, schoolverlaters en personen die verward gedrag vertonen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Binding, gedrag en rechtshandhaving (fase 1: statushouders)
Projectnummer:
2966
Operationele status:
Lopend