Doorontwikkeling van de vragenlijst Slachtoffermonitor: een mixed-methods benadering

Criminologie en victimologie / Slachtofferenquete

Doorontwikkeling van de vragenlijst Slachtoffermonitor: een mixed-methods benadering

Samenvatting

De bejegening en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven tijdens het strafproces is een groot goed in Nederland. Er zijn in de laatste decennia verschillende verbeteringen en uitbreidingen gedaan op dit vlak, zoals de implementatie van een Europese richtlijn inzake de vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten. Deze vernieuwingen hebben toegevoegde waarde voor de verwerking van het misdrijf en de wijze waarop slachtoffers zich bejegend voelen door justitiƫle instanties.

Het doel van de Slachtoffermonitor is om de ontwikkelingen in de waargenomen kwaliteit van de slachtofferondersteuning te kunnen volgen over de jaren. Deze monitorfunctie maakt het mogelijk om lacunes en gebreken in de slachtofferondersteuning te kunnen opsporen en biedt indicaties over de impact van beleidsveranderingen op de praktijk van de slachtofferondersteuning.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid wil de Slachtoffermonitor grondig laten doorlichten voordat de derde meting van start gaat (rond 2021). Het doel van het project was om deze ontwikkelopdracht uit te voeren met als eindproduct een herziene vragenlijst en bijbehorende onderbouwing (d.w.z. een beschrijving van het onderzoeksproces dat daaraan ten grondslag lag).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Methoden van onderzoek: insteek en gevolgde procedure
 3. Bevindingen doorontwikkelproces van de Slachtoffermonitor
 4. Slotbeschouwing
 5. Referenties
 6. Bijlagen (zie: pdf's)
  - Bijlage 1: startnotitie WODC-onderzoek
  - Bijlage 2: vragenlijst gebruikt voor meting 1 van de Slachtoffermonitor
  - Bijlage 3: vragenlijst gebruikt voor meting 2 van de Slachtoffermonitor
  - Bijlage 4: Tabel met uitkomsten van stap 1 (informele test)
  - Bijlage 5: Verbetersuggesties na inventarisatie wensen justitiƫle instanties
  - Bijlage 6: Beschrijving concept 1 herziene vragenlijst
  - Bijlage 7: Verslag bespreking beschrijving concept 1 met begeleidingscommissie
  - Bijlage 8: Beschrijving concept 2 herziene vragenlijst
  - Bijlage 9: Expert reviews
  - Bijlage 10: concept 3 herziene vragenlijst
  - Bijlage 11: Concept 4 herziene vragenlijst
  - Bijlage 12: Verslag bespreking concept 4 met begeleidingscommissie
  - Bijlage 13: Concept 5: definitieve, herziene vragenlijst Slachtoffermonitor

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zebel, S., Kuttschreuter, M., Stel, M., Giebels, E.
Organisatie(s):
Universiteit Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Universiteit Twente
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Telefoon:
053-4893299
Website:
www.utwente.nl/bms

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie vragenset slachtoffermonitor
Projectnummer:
2986
Operationele status:
Afgerond