Evaluatie Wet Langdurig Toezicht - Analyse van de beleidstheorie

Evaluatie Wet Langdurig Toezicht - Analyse van de beleidstheorie

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2018 is de Wet langdurig toezicht (Wlt) van kracht. De wet verlengt in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering de toezichttermijnen op (voormalige) tbs’ers en overige zeden- en geweldsdelin­quenten die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf. Hierdoor kunnen al deze delinquenten langer onder intensief toezicht komen te staan en zo nodig zelfs levenslang worden gemonitord. Op deze wijze kan bij (dreigende) terugval en (dreigende) recidive sneller worden ingegrepen. Deze wet dient zoals gebruikelijk na 5 jaar te worden geëvalueerd. Daarnaast is aan de Tweede Kamer toegezegd (jaarlijkse) monitoring van de werking van de Wlt te verrichten en haar daarover te informeren, om de effectiviteit van de Wlt in kaart te brengen en om eventuele wijzigingen aan te brengen, mocht dat nodig zijn (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 24587, nr. 744, p. 42).

Het WODC heeft in 2019 een onderzoeksprogramma opgesteld voor het monitoren en evalueren van de Wet langdurig toezicht (Wlt) en hiervoor een beleidstheorie geconstrueerd. Nu is het verzoek om ook het onderzoeksprogramma en bijbehorende deelprojecten uit te voeren. Het doel van de Wlt is het effectiever toezicht houden op mogelijke recidivisten onder zeden- en zware geweldsdelinquenten en (ex-)tbs-gestelden. De centrale vraag is: wat is de toepassing van de verschillende maatregelen en toezeggingen bij de Wlt en wat is het effect daarvan? De precieze vragen worden uitgewerkt in verschillende deelprojecten van het onderzoeksprogramma. Dit deelproject betreft de analyse van de beleidstheorie. De andere deelprojecten betreffen het Onderzoeksprogramma (projectnr. 2990B) en de eerste monitorresultaten (projectnr. 2990C).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet Langdurig Toezicht - Analyse van de beleidstheorie
Projectnummer:
2990A
Operationele status:
Lopend