Onderzoek naar de gevolgen voor het politiewerk van de toegenomen mobiliteit en de veranderende criminaliteit

Politie en rechtshandhaving / Politie

Onderzoek naar de gevolgen voor het politiewerk van de toegenomen mobiliteit en de veranderende criminaliteit

Samenvatting

In 2007 is een nieuw budgetverdeelsysteem (BVS) voor de politie ingevoerd, waarmee de operationele sterkte van de politie is verdeeld over de eenheden. In het BVS zijn vier werksoorten onderscheiden, die het fundament voor de verdeling vormen: opsporing, handhaving, noodhulp en intake. Voor elk van deze werksoorten is de hoeveelheid werk die door de politie wordt verricht in kaart gebracht. In 2012 is het BVS vervangen door een herijkt BVS (HBVS), waarbij is voortgebouwd op het systeem uit 2007.
Het kabinet stelt structureel 267 miljoen euro extra beschikbaar voor onder andere meer agenten in de wijk en rechercheurs. Volgens het regeerakkoord 2017 geldt hierbij de afspraak dat de verdeling van de inzet van de politie over de regio’s wordt geactua­liseerd. Een quick scan om te bepalen of er sprake is van nieuwe, structurele veilig­heidsproblemen die niet of onvoldoende worden ondervangen in de huidige ver­deling, heeft echter uitgewezen dat er geen zwaarwegende redenen zijn om het verdeelsysteem aan te passen (Quick scan ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op HBVS, Haagsma Advies, 2018). Wel zijn er twee thema’s gedetecteerd die om ver­diepend vervolgonderzoek vragen, namelijk de gevolgen van de toegenomen mobi­liteit en de veranderende criminaliteit op het politiewerk.
Het onderzoek inventari­seert de veranderingen die zich hebben voorgedaan in mobiliteit en criminaliteit. Tevens stelt het onderzoek indicatoren vast waarmee objectief kan worden aange­toond en gemeten in hoeverre deze veranderingen impact hebben op het politie­werk. Duidelijk moet worden of de impact van de geconstateerde veranderingen op het werk van de politie voor alle eenheden gelijk is of dat er verschillen te con­stateren zijn.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar de gevolgen voor het politiewerk van de toegenomen mobiliteit en de veranderende criminaliteit
Organisatie(s):
WODC, Andersson Elffers Felix bv (AEF)
Projectnummer:
2997
Operationele status:
Lopend