Wie past de schoen? De snelrechtgrond in de praktijk

Wie past de schoen? De snelrechtgrond in de praktijk

Evaluatie van de Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek naar de Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis (hierna: Wugvh). Het doel van de wet is om ‘bij geweld in de publieke ruimte en geweld tegen personen met een publieke taak de mogelijkheden voor de toepassing van voorlopige hechtenis te verruimen met het oog op een snelle berechting van de verdachte’ (memorie van toelichting, p. 1).

Het doel van het onderzoek was om na te gaan in hoeverre de middels deze wet ingevoerde ‘snelrechtgrond’ bijdraagt aan een snelle en door de wetgever gewenste reactie op strafbaar gedrag op een voor het publiek toegankelijke plaats of jegens personen met een publieke taak. Het onderzoek bestond uit: (i) literatuuronderzoek, (ii) deskresearch, (iii) semi-gestructureerde interviews onder rechterscommissarissen, politierechters, officieren van justitie en advocaten, (iv) een online enquête onder rechters-commissarissen en (v) een expertmeeting met een rechter en drie officieren van justitie.

Inhoudsopgave

Vooraf
Samenvatting
Inleiding

  1. Voorlopige hechtenis in Nederland
  2. Met de Wugvh samenhangende processen
  3. De wetsgeschiedenis van de Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis
  4. De snelrechtgrond in de praktijk
  5. Beantwoording van de onderzoeksvragen
  6. Evaluatie en conclusies

Literatuur
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lindeman, J.M.W., Lent, L. van, Vorm, B. van der, Smits, I.C.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum
 
Achter Sint Pieter 200
 
3512 HT Utrecht
Telefoon:
(030) – 253 80 74
E-mailadres:
montaignecentrum@uu.nl
Website:
http://montaigne.rebo.uu.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenis
Projectnummer:
3019
Operationele status:
Afgerond