Inventarisatie risicocommunicatie

Veiligheid en preventie / Crisisbeheersing

Inventarisatie risicocommunicatie

Samenvatting

Dit onderzoek moet de huidige praktijk van risicocommunicatie in beeld brengen en aanknopingspunten bieden om te bepalen of de praktijk aansluit op de behoefte van burgers, bedrijven en andere betrokkenen nu en in de toekomst. Weten burgers nu welke rampen en crises de regio kunnen treffen? Kennen zij de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding of beheersing hiervan en weten zij wat zij moeten doen of laten bij een bepaalde ramp of crisis? Daarnaast is de vraag hoe de samenwerking tussen betrokken overheden (veiligheidsregio’s, gemeenten, ministeries) verloopt en of de juridische kaders nog passend zijn.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie risicocommunicatie
Organisatie(s):
WODC, UT - Behavioural, Management and Social sciences
Projectnummer:
3032
Operationele status:
Lopend