Monitor jeugdstrafrecht Caribisch Nederland

Straffen en maatregelen / Alternatieve straftenuitvoerlegging

Monitor jeugdstrafrecht Caribisch Nederland

Samenvatting

Er bestaat op dit moment geen apart jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland. Bij de staatkundige hervorming in 2010 is weliswaar een titel met bepalingen voor jeugd in het Wetboek van Strafrecht BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen, maar een gebrek aan voorzieningen heeft geleid tot het besluit om de bepalingen nog niet in werking te laten treden. Een recente verkenning wijst uit dat dit nu wel haalbaar is (Preventie van jeugdcriminaliteit in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Raad voor de Rechtshandhaving, 2016).
De aanleiding van dit onderzoek is de toezegging van de minister van Rechtsbescherming om toe te werken naar de invoering van het jeugdstrafrecht in het najaar van 2019 (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 31568 nr. 209, Brief van 8 januari 2019 over de voortgang implementatie jeugdstrafrecht Caribisch Nederland en Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 31568 nr. 197, Verslag van het Algemeen Overleg met de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid van 31-1-2018).
Een beschrijving van de huidige situatie van het afdoen van jeugdstrafzaken wenselijk en de haalbaarheid van de inrichting van een monitor dient verkend te worden. Er zal een monitor worden opgezet, zodat de ontwikkelingen na de invoering van het jeugdstrafrecht periodiek gemeten kan worden. Daartoe dient eerst een nulmeting plaats te vinden. Tevens moeten uit dit onderzoek aanbevelingen voortvloeien over de inrichting en uitvoering van de monitor. De monitor zal in ieder geval inzicht moeten geven in de aard van de straffen en maatregelen die worden opgelegd. Voorts is de vraag of er een verandering in de doelgroep optreedt na de invoering van het jeugdstrafrecht. Daarnaast moet duidelijk worden of straffen en maatregelen tijdig en volledig worden uitgevoerd en of er sprake is van recidive.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor jeugdstrafrecht Caribisch Nederland
Projectnummer:
3044
Operationele status:
Startfase