Klassenjustitie in de strafrechtketen in Nederland

Klassenjustitie in de strafrechtketen in Nederland

Samenvatting

De meest recente overzichtsstudie naar het bestaan van klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen is twintig jaar oud (B. Rovers, Klassenjustitie; overzicht van onderzoek naar selectiviteit in de Nederlandse strafrechtketen, 1999). Nieuw onderzoek is dan ook gewenst om na te gaan of, en zo ja in welke mate klassenjustitie in de strafrechtketen bestaat en om de vraag te beantwoorden welke verklaringen voor het bestaan van klassenjustitie kunnen worden gegeven.
Dit onderzoek geeft uitvoering aan de motie Van Nispen naar aanleiding van het begrotingsdebat Justitie en Veiligheid om onderzoek te laten doen naar de aard, omvang en oorzaken van klassenjustitie (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 35000 VI, nr. 53). Het start met een grondige verkenning van het begrip klassenjustitie in de strafrechtketen (wetgeving, opsporing, vervolging, berechting en executie). De verkenning moet antwoord geven op de vraag wat wel en wat niet onder klassenjustitie moet worden geschaard en zicht bieden op de vraag hoe selectiviteit op basis van klasse zich verhoudt tot andere vormen van selectiviteit.
Er zullen vier deelstudies volgtijdelijk worden uitgevoerd. Eerst wordt de verkenning van het begrip klassenjustitie uitgevoerd. Op basis van de resultaten hiervan wordt de systematische review uitgevoerd. De resultaten vormen de basis voor de kwantitatieve analyse (projectnr. 3079B). Het kwalitatieve onderdeel van de studie wordt als laatste uitgevoerd, waarbij de resultaten van de eerdere onderdelen als input dienen voor de definitieve uitwerking er van.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Klassenjustitie in de strafrechtketen in Nederland
Organisatie(s):
WODC, UU - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO)
Projectnummer:
3079A
Operationele status:
Lopend