Bedreigingen van burgemeesters; relatie met bestuurlijke aanpak, opsporing en vervolging

Bedreigingen van burgemeesters; relatie met bestuurlijke aanpak, opsporing en vervolging

Samenvatting

In de politiek en media is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het onderwerp bedreigde burgemeesters. Hoewel een duidelijke stijging van bedreigingen tegen burgemeesters zich volgens de Monitor Agressie en Geweld niet voor lijkt te doen, was er wel sprake van een aantal ernstige zaken (J. Bouwmeester en N. Lob, Monitor agressie en geweld 2018; decentraal bestuur, 2018). De minister van Justitie en Veiligheid heeft verzocht om onderzoek te laten uitvoeren om te bezien of er een causale relatie is tussen de bestuurlijke aanpak en bedreigingen en intimidaties tegen burgemeesters, evenals wat de pakkans is van daders en de vervolgingsresultaten (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018–2019, 28684, nr. 560, brief van 26 april 2019 en Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 2018–2019, p. 62-9, 13 maart 2019). Dit is van belang, omdat dan meer doelgericht en toegespitst beleid kan worden gemaakt om bedreigingen en intimidaties tegen burgemeesters aan te pakken; bijvoorbeeld op basis van kenmerken van verschillende typen daders. Ook is het belangrijk om meer scherp te krijgen welk deel van de bedreigingen tegen burgemeesters wordt gedaan vanuit de georganiseerde criminaliteit en welk deel uit een andere hoek komt, evenals wat het type bedreiging of intimidatie is en de wijze waarop die plaatsvindt.
De focus in dit onderzoek ligt op burgemeesters en op bedreigingen en intimidaties tegen hen. Ook andere lokale ambtsdragers kunnen echter onderwerp van bedreigingen en intimidaties zijn. Aan de orde komen: de aard en omvang bedreigingen en intimidaties tegen burgemeesters, de relatie tussen bedreigingen en intimidaties en bestuurlijke aanpak en in breder perspectief (bedreigingen en intimidaties tegen andere lokale bestuurders en/of gemeenteraadsleden en het strafrechtelijk traject en het beeld van bedreigingen en intimidaties tegen burgemeesters geplaatst in de context van bredere ontwikkelingen in de samenleving, zoals verharding of de rol van sociale media).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bedreigingen van burgemeesters; relatie met bestuurlijke aanpak, opsporing en vervolging
Organisatie(s):
WODC, I&O Research
Projectnummer:
3099
Operationele status:
Afgerond