Terugkeerbeleid nav Commissie van Zwol en/of de Beleidsdoorlichting met focus op inbewaringstelling van vreemdelingen in Nederland

Terugkeerbeleid nav Commissie van Zwol en/of de Beleidsdoorlichting met focus op inbewaringstelling van vreemdelingen in Nederland

Samenvatting

In 2008 hebben de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement een Terugkeerrichtlijn vastgesteld (nr. 2008/115/EG). Deze richtlijn betreft gemeenschappelijke normen en procedures in EU-lidstaten over de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op het grondgebied verblijven. Eind 2011 is de richtlijn in Nederland geïmplementeerd d.m.v. wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het Europese Hof van Justitie heeft sinds de rechtstreekse werking van de Terugkeerrichtlijn (eind 2010) verschillende uitspraken gedaan. Het vermoeden bestaat dat deze uitspraken een grote impact hebben op de effectiviteit van het terugkeerproces. De indruk is dat de implementatie van de Europese Terugkeerrichtlijn in Nederland een mogelijk negatieve invloed heeft gehad op de effectiviteit van het Nederlands terugkeerbeleid. Hiermee wordt in verband gebracht dat sinds de implementatie van de Terugkeerrichtlijn in Nederland de cijfers van in bewaring gestelde derdelanders aan het teruglopen zijn.
Het doel van het onderzoek is om deze vermoedens te onderzoeken en te bevestigen dan wel te ontkrachten. Indien de vermoedens bevestigd worden is een secundair doel om het vermoeden te onderzoeken dat in andere EU-lidstaten Europese jurisprudentie m.b.t. de inbewaringstelling van derdelanders een minder extensieve doorwerking heeft in de nationale terugkeerpraktijk dan in Nederland (projectnr. 3102B).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Terugkeerbeleid nav Commissie van Zwol en/of de Beleidsdoorlichting met focus op inbewaringstelling van vreemdelingen in Nederland
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Leiden
Projectnummer:
3102A
Operationele status:
Afgerond