Evaluatie Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) (alias de Voetbalwet/ de Overlastwet)

Veiligheid en preventie / Politiele preventie

Evaluatie Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) (alias de Voetbalwet/ de Overlastwet)

Samenvatting

De Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) is op 1 september 2010 in werking getreden. De wet kent bevoegdheden toe aan burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters die zij kunnen inzetten ter voorkoming van de verstoring van de openbare orde. Voorbeelden van een dergelijke verstoring zijn wijkoverlast, voetbalgerelateerde overlast en overlast tijdens evenementen. De Wet MBVEO is in 2012 – nog geen twee jaar na de inwerkingtreding van de wet – al een eerste maal geëvalueerd (A. Sibma, N. Struiksma, E. Beswerda en M. Woestenburg, Op doel? Evaluatie van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast, Pro Facto, 2012). In 2015 is de Wet MBVEO aangescherpt. De Minister van Justitie en Veiligheid gaf bij de parlementaire behandeling van de aanscherping van de Wet MBVEO aan dat de wet in 2020 geëvalueerd moest zijn (Eerste Kamerstukken, Vergaderjaar 2014-2015, Handelingen van 23 juni 2015, nr. 9-29).
Deze evaluatie is gericht op de doeltreffendheid en effectiviteit van het wettelijk instrumentarium. Een relevante onderzoeksvraag in dit verband is of de wet MBVEO voldoet bij verschillende typen ernstige overlastsituaties. Ook wordt nagegaan hoe vaak de wet wordt toegepast door burgemeesters (en in welke gemeenten) en door officieren van justitie en rechters? Wat is het effect daarvan? In welke gevallen wordt de wet niet toegepast en om welke redenen? In hoeverre worden er rechtsmiddelen aangewend tegen toepassing van de wet en in welke gevallen is de belanghebbende in het gelijk gesteld?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) (alias de Voetbalwet/ de Overlastwet)
Organisatie(s):
WODC, RUG - Pro Facto
Projectnummer:
3133
Operationele status:
Lopend