Algemeen Bestuursrecht 2001

Wetgeving en beleid / Verordening

Algemeen Bestuursrecht 2001

Subsidies

Samenvatting

Op 1 januari 1998 is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Tijdens de totstandkoming van deze subsidietitel zijn enkele doelstellingen geformuleerd die als volgt kunnen worden samengevat. Ten eerste moest de legitimiteit van subsidiebesluiten worden vergroot. Daarnaast diende het subsidierecht te worden vereenvoudigd en geharmoniseerd en de rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger worden vergroot. Verder moest misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidiegelden worden tegengegaan. Tot slot was het noodzakelijk de overheidsuitgaven aan subsidies beter te beheersen. Door het departement Publieksrecht van de Universiteit Leiden is onderzoek gedaan naar de effecten van de inwerkingtreding van de subsidietitel. Dit juridisch empirisch onderzoek, waarvan in dit boek verslag wordt gedaan, was toegespitst op beantwoording van de vraag in hoeverre de doelstellingen van de wetgever medio 2001 zijn gerealiseerd.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Opzet van het onderzoek
  3. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Cultuursubsidies)
  4. Ministerie van Economische Zaken (Senter)
  5. Gemeente Den Haag
  6. Gemeente Leersum
  7. Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  8. Slotbeschouwing en conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Westra, K.M., Ouden, W. den
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Departement Publiekrecht, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2001
ISBN:
9054541393
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1969b

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
AWB; subsidies
Projectnummer:
99.109b
Operationele status:
Alleen publicatie