Lokale regelgeving voor openbare inrichtingen

Lokale regelgeving voor openbare inrichtingen

Samenvatting

Door de onderzoekers is een achttal vergunningstelsels voor openbare inrichtingen aangetroffen die, in navolging van de vergunningstelsels uit de model APV van de VNG, in vrijwel alle gemeenten worden gehanteerd. Deze zijn (in overeenstemming met de door de Gemeentewet aan de gemeente gegeven bevoegdheid) gericht op bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Voor alle acht autonome vergunningstelsels geldt dat er landelijke regelgeving is met hetzelfde object van regelgeving die niet uitputtend bedoeld is en dus ruimte laat voor aanvullende lokale regelgeving. De betekenis van deze aanvullende regelgeving zit in het groter bereik en in het motief. Zo is de landelijke wegenverkeerswetgeving alleen van toepassing op openbare wegen, terwijl de APV ook is gericht op andere voor publiek toegankelijke plaatsen zoals winkelpassages. De Drank- en Horecawet is gericht op alcoholschenkende bedrijven, terwijl de exploitatievergunning horecabedrijf ook op de zgn ‘droge’ horeca van toepassing is.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smallenbroek, A.J.H., Kingma-Smits, E.
Organisatie(s):
WODC, SGBO, Den Haag
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
SGBO
Jaar van uitgave:
2003
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.041

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Autonome gemeentelijke vergunningen (rechtsopvolger MDW)
Onderzoeker(s):
Smallenbroek, A.J.H.
Projectnummer:
1001
Operationele status:
Afgerond