Derde Evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006

Wetgeving en beleid / Awb

Derde Evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006

Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 2002-2006

Samenvatting

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) draagt de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op om de toepassing van de wet periodiek te evalueren en daarvan verslag uit te brengen aan de Staten-Generaal. Dat is inmiddels tweemaal gebeurd. Dit is het verslag van het derde evaluatieonderzoek dat betrekking heeft op vijf onderwerpen: intern klachtrecht, het vooronderzoek naar het perspectief van de burger, de feitenvaststelling door de rechter, definitieve geschilbeslechting, en de Europese agenda van de Awb. In de slotbeschouwing komen enkele algemene lijnen aan bod die de Commissie op basis van de bevindingen uit de onderzoeken onder de aandacht wil brengen. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van alle aanbevelingen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Klagen bij bestuursorganen
  3. Awb-procedures vanuit het gezichtspunt van de burger
  4. Feitenvaststelling in beroep
  5. Definitieve geschillenbeslechting door de bestuursrechter
  6. De Europese agenda van de Awb
  7. Slotbeschouwing
  8. Aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Commissie Evaluatie Awb III, Ilsink, J.W. (voorz.)
Organisatie(s):
WODC, Commissie Evaluatie Awb III
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-5454-055-7
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Derde Evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006; toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 2002-2006
Projectnummer:
1326
Operationele status:
Alleen publicatie

Meer informatie