De burger als rechter

Criminologie en victimologie / Strafgeneigdheid

De burger als rechter

een onderzoek naar geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland

Samenvatting

Welke straffen prefereren Nederlandse burgers voor diverse delicten? Dat is de vraag die in dit onderzoek centraal heeft gestaan. De reden om geïnteresseerd te zijn in die kwestie is dat regelmatig in politieke kringen en de media gesuggereerd wordt dat de Nederlandse strafrechters geheel andere en wel veel mildere straffen zou opleggen dan het Nederlandse publiek zou willen. Of dat zo is, is volgens wetenschappers echter allerminst een uitgemaakte zaak, en dat is in deze studie nader onderzocht. Daarom wordt ook nagegaan hoe de voorkeuren van burgers zicht verhouden tot de rechterlijke praktijk.

Inhoudsopgave

  1. Introductie en vraagstelling
  2. Onderzoeksopzet
  3. Sanctieoordelen van burgers-als-rechter bij verschillende typen delict
  4. De invloed van kenmerken van delictscenario's op sanctieoordelen van burgers-als-rechter
  5. De invloed van strafdoelen en andere kenmerken van burgers-als-rechter op hun sanctieoordelen
  6. De invloed van informatie over kosten van en recidive na sancties op sanctieoordelen van burgers-als-rechter
  7. Oordelen van burgers-als-rechter en rechterlijke uitspraken vergeleken
  8. Samenvatting en discussie
Literatuurlijst
Bijlagen
Over de auteurs
Dankwoord

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ruiter, S., Tolsma, J., Hoon, M. de, Elffers, H., Laan, P. van der
Organisatie(s):
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR), Radboud Universiteit Nijmegen, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
NSCR
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
NSCR
Telefoon:
020 5985239
Fax:
020 5983975
E-mailadres:
nscr@nscr.nl
Website:
www.nscr.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Draagvlakonderzoek sancties
Projectnummer:
1933
Operationele status:
Afgerond