De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling

Wetgeving en beleid / Awb

De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling

Titel 4.4 Awb geëvaluaeerd

Samenvatting

Titel 4.4 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) is op 1 juli 2009 in werking getreden. Dit onderdeel van de Awb geeft algemeen geldende regels voor betaling van bestuursrechtelijke geldschulden aan en door de overheid. Een belangrijk aandachtspunt bij de totstandkoming van deze regeling was de toename van het aantal beslismomenten en de vraag of dat leidt tot meer administratieve lasten voor bestuur en burger.
Dit onderzoeksrapport geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

 1. Hoe werken de bepalingen van titel 4.4 van de Awb in de praktijk en welke eventuele knelpunten doen zich daarbij voor?
 2. Voldoet titel 4.4 Awb daarmee aan de bij de totstandkoming van deze titel in de wetsgeschiedenis geformuleerde doelstellingen?
 3. Welke gevolgen heeft titel 4.4 Awb voor de rechtsbescherming van betrokkenen, ten opzichte van de situatie die bestond voor de invoering van titel 4.4 van de Awb?
 4. Is de regeldruk voor betrokkenen, berekend als de mate van (administratieve) lasten voor burgers, bedrijven, bestuursorganen en andere betrokkenen, toegenomen?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Woord vooraf

 1. Inleiding
 2. Doelstellingen van de wetgever met de geldschuldenregeling in de Awb
 3. De bepalingen van titel 4.4 Awb
 4. Knelpunten
 5. Casestudy's
 6. Geconcentreerde rechtsbescherming
 7. Administratieve lasten
 8. Synthese
 9. Samenvatting
 10. Literatuur
 11. Jurisprudentie
 12. Bijlage A - Samenstelling van de begeleidingscommissie en de focusgroep
 13. Bijlage B - Geraadpleegde betrokkenen - praktijkonderzoek
 14. Bijlage C - Interviewvragen

 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ouden, W. den, Kortmann, C.N.J., Jongbloed, A.W., Brink, J.E. van den, Tjepkema, M.K.G.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO)
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Utrecht - Departement Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)
Telefoon:
030 253 70 40
Website:
www.uu.nl/rebo

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Bestuursrechtelijke geldschulden; 4.4 Algemene wet bestuursrecht
Projectnummer:
2171
Operationele status:
Afgerond