Evaluatie Plan van Aanpak opsporing en vervolging oorlogsmisdrijven

Criminaliteit en delicten / Oorlogsdelict

Evaluatie Plan van Aanpak opsporing en vervolging oorlogsmisdrijven

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is de evaluatie van het Plan van Aanpak voor de activiteiten van het ROM-team (team Resultaatgebied Oorlogsmisdrijven). Op 3 april 2002 zond de Minister van Justitie het plan van aanpak ‘Opsporing en vervolging oorlogsmisdrijven’ aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2001-2002, 28 317, nr. 1). Hoofdstuk 1 begint met een methodologische verantwoording. Hoofdstuk 2 gaat in op de politieke context waarin het Plan tot stand kwam en de onderliggende visie. Hoofdstuk 3 schetst het juridisch/wettelijke kader en de organisatorische context waarbinnen het ROM-team functioneert. In hoofdstuk 4 en 5 neemt de uitvoering onder de loep, waarbij de rol en de werkwijze van de IND en het OM/ROM-team aan de orde komt. Hoofdstuk 6 gaat in op versterking van de deskundigheid en uitbreiding van de formatie van het ROM-team. De samenwerking met andere actoren, waaronder de tribunalen, het Internationale Strafhof en NGO's, komt in hoofdstuk 7 aan bod. Aanbevelingen en conclusies zijn in hoofdstuk 8 te vinden.

Inhoudsopgave

Inleiding
Leeswijzer

  1. Methodologische verantwoording
  2. Plan van Aanpak
  3. Juridische en organisatorische context
  4. Herkomst en selectie van door het ROM-team onderzochte zaken
  5. Werkwijze van het ROM-team
  6. Versterking deskundigheid en uitbreiding formatie
  7. Verbetering van de samenwerking en netwerkvorming
  8. Conclusie en aanbevelingen

Bronnen
Bijlagen
Samenvatting

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wijers, M., Lünnemann, K., Haveman, R., Woerds, S. ter, Timmer, J.
Organisatie(s):
WODC, Verwey-Jonker Instituut, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker instituut
Jaar van uitgave:
2005
ISBN:
90-5830-190-7
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.293

Bestelinformatie

Adres:
Verwey-Jonker Instituut
Telefoon:
030 2300799
Fax:
030 2300683
E-mailadres:
secr@verwey-jonker.nl
Website:
www.verwey-jonker.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie plan van aanpak oorlogsmisdrijven
Onderzoeker(s):
Lünnemann, K.D.
Projectnummer:
1205
Operationele status:
Afgerond