Evaluatie Wet Bibob

Civiel recht en civiel proces / Beroepsethiek

Evaluatie Wet Bibob

Eenmeting

Samenvatting

De Wet Bibob bepaalt dat bestuursorganen kunnen weigeren een beschikking te geven (of deze kunnen intrekken) indien ernstig gevaar bestaat dat deze mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of geldelijk voordeel uit strafbare feiten te benutten. De wet stelt tevens een Bureau Bibob in dat bestuursorganen desgevraagd advies uitbrengt over de mate van gevaar. De Wet Bibob trad in 2002 in werking en betrof vergunningverleningen, subsidieverleningen en aanbestedingen in een aantal sectoren.
Artikel 45 van de Wet Bibob vereist da de Wet Bibob drie jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd op doeltreffendheid en op de effecten van de Wet Bibob in de praktijk.  

Inhoudsopgave

Samenvatting
Gebruikte afkortingen

Deel I Algemeen:
1. Inleiding
2. Achtergronden van de Wet Bibob
3. Onderzoeksopzet, verantwoording en begeleidingscommissie

Deel II Algemene onderzoeksbevindingen
4. De Wet Bibob in de media en in de wetenschappelijke literatuur
5. De juridische houdbaarheid van de Wet Bibob
6. Bureau Bibob
7. De Wet Bibob volgens experts en bestuurders
8. De Wet Bibob en het Openbaar Ministerie
9. De Begeleidingscommissie Bibob
10. Conclusies voor deel II

Deel III Bevindingen van het onderzoek onder bestuursorganen die de Wet Bibob mogen toepassen
11. Nut en reikwijdte van de Wet Bibob
12. Handelswijze van bestuursorganen ter voorkoming van criminele facilitering
13. Uitvoering van de Wet Bibob door bestuursorganen
14. Effecten van de Wet Bibob
15. Bestuursorganen met een Bibob-beleidslijn of advieservaring
16. Conclusies deel III

Deel IV Nadere beschouwing van de onderzoeksresultaten
17. Nadere beschouwing van de onderzoeksresultaten

Deel V Conclusies
18. Conclusies
Bijlagenrapport

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voogd, M.C. de, Doornbos, F., Huntjens, L.C.L.
Organisatie(s):
WODC, Berenschot Public Management
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Berenschot
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.512 en Ra 13.512-A

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB)
Onderzoeker(s):
Voogd, M.C. de
Projectnummer:
1410
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie