Evaluatie ouderschapsplan

Evaluatie ouderschapsplan

Een eerste verkenning

Samenvatting

In maart 2009 is de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ in werking getreden. Een van de onderdelen van deze wet is dat alle scheidende ouders die gezamenlijk het gezag hebben over minderjarige kinderen vanaf die datum een ouderschapsplan moeten voorleggen aan de rechter. Dit ouderschapsplan moet afspraken bevatten over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, informatie-uitwisseling over de kinderen en kinderalimentatie. De doelstelling van het ouderschapsplan is conflicten over deze aspecten te beperken door ouders te verplichten hier voorafgaand aan de scheiding formele afspraken over te maken. Dit zou de nadelige gevolgen van een scheiding voor kinderen moeten verminderen.
Deze rapportage geeft een eerste aanzet tot een evaluatie van deze wet. De volgende vragen staan centraal:

 1. Hoe wordt in de praktijk uitvoering gegeven aan het ouderschapsplan?
 2. In hoeverre worden de doelstellingen van het ouderschapsplan gehaald? Dat wil zeggen, is er, in vergelijking met voor de invoering van het ouderschapsplan, op de lange termijn sprake van:
  a. meer contact tussen ouders en kinderen;
  b. minder conflicten tussen ouders;
  c. minder problemen bij kinderen.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Achtergrond
 3. De uitvoeringspraktijk
 4. Effecten van het ouderschapsplan
 5. Conclusie
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voert, M.J. ter, Geurts, T.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Cahiers 2013-08

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (Stb2008, 500) mbt het onderdeel ouderschapsplan
Projectnummer:
2213
Operationele status:
Afgerond