Handhaving jegens overheden

Staats- en bestuursrecht / Ombudsman

Handhaving jegens overheden

Rapport voor de commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving

Samenvatting

In dit rapport komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde:


- hoe verhoudt zich het toezicht door hogere bestuursorganen (bijv. het Rijk) tot de decentralisatie van overheidstaken?


- welke problemen en mogelijkheden zijn er bij de handhaving jegens organen die ressorteren onder de centrale overheid?


- wat is de rol van inspecties zoals de Arbeidsinspecties en de Inspectie van de Milieuhygiene (vgl. het idee van een bestuurlijk openbaar ministerie)?


- beschikken de bestuurlijke controleorganen over voldoende onderzoeksbevoegdheden teneinde overtredingen van overheden aan het licht te kunnen brengen?


Voordat de comrnissie ingaat op deze aandachtspunten, neemt zij een standpunt in over het vraagstuk van de strafrechtelijke inununiteit van overheidslichamen.

Inhoudsopgave

Afkortingen

 1. Inleiding
 2. Overzicht wetsgeschiedenis en jurisprudentie
 3. Kritiek op criteria voor immuniteit/Bijzondere positie van de overheid
 4. Kabinetsnota (TK 1996-1997, 25294, nr. 2)
 5. Onderzoeksvragen
 6. Voorlopige standpuntbepaling
 7. Analyse van mogelijkheden van bestuurlijk toezicht
 8. De rol van inspecties bij de controle op overheidhandelen
 9. Toezicht op centrale overheid
 10. Uitbreiding bevoegdheden?
 11. Bevestiging standpunt
 12. Modaliteiten van handhaving
 13. Conclusies handhaving jegens overheden

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Drupsteen,Th.G., Leeuw, S.D.M. de, Snijhorst, R., Tang-van Loenen, P.H. van der
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Leiden - Vakgroep staats- en bestuursrecht, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep staats- en bestuursrecht
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Handhaving jegens overheden
Projectnummer:
ewb/0006
Operationele status:
Alleen publicatie